Kết nối bốn phương

Phong trào cách mạng giải phóng Thanh Oai cuối năm 1945

(2020/3/18 11:0) - Nguồn:

 Nhân dân Thanh Oai có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm dưới ngọn cờ yêu nước của mặt trận Việt Minh. Sự ảnh hưởng từ địa lý ngoài thành thủ đô Hà Nội, chúng ta đã đạp đổ bộ máy cai trị tay sai bù nhìn để làm chủ quê hương, mang tự do cho nhân dân.

 

 

Cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945 ở Thanh Oai là một cuộc vùng dậy của toàn thể nhân dân, đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân đã hướng ứng lời kêu gọi của mặt trận Việt Minh tự vũ trang bằng những vũ khí thô sơ, nhất tế đứng lên đoàn kết xung quanh mặt trận Việt Minh do Đảng lãnh đạo, đánh đổ bộ máy thống trị của chính quyền bù nhìn từ thôn xã lên đến huyện. Sức mạnh vùng dậy của quần chúng, sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị và lực lượng bán vũ trang cách mạng, sự kết hợp giữa các hình thức, mức độ đấu tranh đã tạo thành bạo lực cách mạng có sức áp đảo đối với kẻ thủ. Hầu như không nơi nào kẻ thù dám công khai chống lại.

 

 

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra ở Thanh Oai, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng đã giành được thắng lợi vẻ vang, nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên thắng lợi đó trước hết phụ thuộc về Đảng quang vinh, Đảng cộng sản Đông Dương do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã giương cao ngọn cơ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đề ra đường lối cứu nước đúng đắn của Đảng bọ Thanh Oai luôn được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy Hà Đông, và đặc biệt là trong nhiều thời gian được Xứ ủy Bắc kỳ trực tiếp chỉ đạo, nhiều cán bộ lãnh đọa các cấp của Đảng đã bám đất, bám dân, trực tiếp xây dựng cơ sở, bồi dưỡng cản bộ, phát triển xây dựng cơ sở Đảng ở Thanh Oai.

 

 

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Xứ ủy Bắc kỳ, tỉnh ủy Hà Đông cùng với đường lối cứu quốc đúng đắn đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước vốn có, động viên được khả năng cách mạng của các tầng lớp nhân dân địa phương, cả giai đoạn phát triển của cách mạng nhất là trong cao trào kháng Nhật và những ngày khởi nghĩa giành chính quyền sôi động đã thể hiện rõ, đậm nét tinh thần yêu nước, cách mạng của các tầng lớp nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, trong đó nông dân là lực lượng cơ bản. Điều đó đã thể hiện rõ nhân tố cơ bản, quyết định thắng lợi là vai trò cách mạng của quần chúng nhân dân. 

Ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai

Tags:
Các tin liên quan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP