Kết nối bốn phương

Định hướng phát triển Thanh Oai đến 2020 và 2030

(2016/7/18 9:23) - Nguồn:

Xây dựng Thanh Oai đến năm 2020 có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là chủ yếu. Phát triển nông nghiệp ven đô. 

 

I. Định hướng Phát triển

Đến năm 2030 thể hiện rõ vai trò là một bộ phận vành đai xanh ca Thành phố. Phát triển các khu vực chuyên canh sản xuất nông nghiệp; Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được xây dựng hiện đại.

Phát triển thị trấn Kim Bài đóng vai trò hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho vùng nông thôn. Trong đó hình thành các trung tâm về dịch vụ công cộng cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí; các trung tâm h trợ sản xuất: cụm công nghiệp tập trung, trung tâm chuyển giao công nghệ, trung tâm quảng bá giới thiệu sản phẩm.

 

 

II. Quan điểm Phát triển Thanh Oai

1. Phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với tổng thể phát triển của Thành phố Hà Nội, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; tầm nhìn năm 2050; quv hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan.

2. Huy động mọi nguồn lực khai thác tiềm năng, li thế đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung đầu tư xây dựng kế cu hạ tầng, kết hp đồng bộ giữa phát trin sản xuất với phái triển kết cu hạ tầng.

3. Phát triển nhân lực là nhiệm vụ quan trọng trước mt và lâu dài, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững, tăng trưỏng kinh tế phi đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, đc biệt đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giảm dần chênh lệch mức sống giữa các bộ phận dân cư.

 

III. Một số mục tiêu phát triển cụ thể (đang cập nhật phân tích)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tags:
Các tin liên quan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP